NL-AlrSA-CPA-6 Archief van de (Initiatief)commissie Bos der Onverzettelijken en stukken van de secretaris/penningmeester van de Begeleidingscommissie Bos der Onverzettelijken, [1988]1991-2003[2004], 1991 (c)-2003 (c) (archiefvormer)

Archivplan-Kontext


Angaben zur Identifikation

Signatur:NL-AlrSA-CPA-6
Titel:Archief van de (Initiatief)commissie Bos der Onverzettelijken en stukken van de secretaris/penningmeester van de Begeleidingscommissie Bos der Onverzettelijken, [1988]1991-2003[2004]
Entstehungszeitraum:ca. 1991 - ca. 2003
Entstehungszeitraum, Anm.:[1988]1991-2003[2004]
Stufe:archiefvormer

Angaben zum Umfang

Umfang:4 dozen, 2 kokers, 1 stuk A3-formaat, 1 stuk A2-formaat (ingelijst)
81 inventarisnummers
Archivalienart:(nog niet in gebruik)
Laufmeter:0,50

Angaben zum Kontext

Aktenbildner-/Provenienzname:(Initiatief)commissie Bos der Onverzettelijken
Begeleidingscommissie Bos der Onverzettelijken
Verwaltungsgeschichte:Op 10 augustus 1991 schrijft de heer A.A. Verheij een nota, waarin hij het bestuur van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 ("de Stichting") voorstelde om een verzetsherdenkingsmonument op te richten, in de vorm van een bos. Op 27 september 1991 besluit het bestuur van de Stichting de uitvoering van dit plan op te dragen aan een commissie. De Commissie Bos der Onverzettelijken ("de Commissie") bestaat uit: de heer A.A. Verheij (voorzitter), de heer J. Oskam (vice-voorzitter), de heer S. Geugjes (secretaris), de heer drs. I.E. Batenburg (penningmeester) en mevrouw B. Hoogenhout (2e secretaris en secretaris financiële actie).
De Commissie komt op 4 oktober 1991 voor het eerst bij elkaar en voor het laatst op 14 december 1994. Op de laatstgenoemde datum werd het toezicht op "de verdere groei en bloei" van het Bos der Onverzettelijken overgedragen aan de Begeleidingscommissie Bos der Onverzettelijken ("de Begeleidingscommissie"). Het beheer van het Bos der Onverzettelijken is dan reeds op 29 april 1993 door het Bestuur overgedragen aan het bestuur van de Gemeente Almere. De voorwaarden voor deze overdracht zijn vastgelegd in een convenant.
De Commissie heeft zich in de jaren van haar bestaan gericht op het verwezenlijken van een monument ter herdenking van de gefusilleerde leden van het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Dit monument moest bestaan uit bomen, 1 voor elke gevallen verzetsstrijder. Reeds vóór de oprichting van de commissie heeft de heer Verheij zich verzekerd van de medewerking van de Gemeente Almere. De Gemeente zorgt voor de aanleg en stelt deskundigen en diensten beschikbaar. Bovendien wijst zij een stuk grond aan nabij de nog aan te leggen Verzetswijk als locatie voor het bos. Dit stuk grond maakt deel uit van het Hannie Schaftpark.
Een medewerker van de gemeente, de heer A. van Wijlen, verzorgt het ontwerp van het bos en het beplantingsplan. In het bos worden uiteindelijk 2142 bomen aangeplant. Ook wordt in het bos Jeugdland gerealiseerd, een centrum dat de jeugd via allerlei activiteiten probeert te informeren over het belang van vrijheid en de natuur.
Het ontwerp van het bos wordt op 14 december 1991 aangeboden aan Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden (beschermheer van de Stichting Samenwerkend verzet 1940-1945) en H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden.
De Commissie besluit dat haar bijdrage in de kosten voor de aanleg fl. 200.000,= zal bedragen. Een deel van dit geld wordt ingezameld door 1000 certificaten uit te geven van 45 gulden per stuk. Deze worden met name binnen de kring van het voormalig verzet verkocht. Het overige geld wordt verkregen via subsidies van diverse ministeries en andere organisaties. De namen van de certificaathouders worden bijgehouden in een register. Zij worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van het bos middels nieuwsbrieven en zij worden uitgenodigd voor de eerste planting en andere evenementen. Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden is bij deze gelegenheden regelmatig aanwezig
Bij de overdracht van de verantwoordelijkheden van de Commissie op 14 december 1994 wordt vastgelegd dat zij nog een aantal werkzaamheden zal uitvoeren en dat zij zich beschikbaar houdt voor advies aan de Begeleidingscommissie. Mevrouw Hoogenhout zal de zaken met Jeugdland (Stichting De Schoor) afronden. Verder zal de heer Batenburg de financiële zaken die verband houden met de activiteiten van de Commissie afronden. Beide activiteiten zijn formeel in 1995 afgerond.
In de periode 1996 t/m 2000 zijn de voormalige Commissieleden nog actief in het kader van de nieuwbouwplannen voor Jeugdland en bij het voornemen van de gemeente Almere om een kunstwerk in het Bos der Onverzettelijken te plaatsen.
Archivierungsgeschichte:De leden van de Commissie Bos der Onverzettelijken bewaarden hun gedeelte van het archief bij hen thuis. Dit was ook het geval voor de leden van de Begeleidingscommissie Bos der Onverzettelijken.
De stukken zijn overgedragen door de heren Verheij en Batenburg, respectievelijk de voorzitter en de penningmeester van de Commissie BdO. De stukken die de heer Verheij overdroeg, waren niet alleen afkomstig van hemzelf, maar ook van de heer Geugjes (secretaris) en van mevrouw Hoogenhout (2e secretaris/secretaris financiële actie).
Bij de inventarisatie bleken zich hier ook stukken van de Begeleidingscommissie BdO tussen te bevinden. De voorzitter van die commissie, de heer Coumou heeft verklaard dat hij zijn stukken aan de SSV heeft overgedragen. De stukken zijn daarom vrijwel zeker van mevrouw Jansen, de secretaris/penningmeester van de Begeleidingscommissie BdO. Zij heeft ze waarschijnlijk aan de heer Geugjes meegegeven. Helaas is het vanwege de hoge leeftijd van mevrouw Jansen en het overlijden van de heer Geugjes niet meer mogelijk om dit met volledige zekerheid vast te stellen.
Übernahmequelle:Het archief wordt op 3 juni 2005 formeel overgedragen aan het Stadsarchief Almere door de heren Verheij en Batenburg, respectievelijk de voorzitter en de penningmeester van de Commissie Bos der Onverzettelijken.

Angaben zu Inhalt und Struktur

Inhalt:De "archieven" bevatten: notulen, brieven, circulaires, uitnodigingen, verslagen, inrichtingstekeningen, declaraties, krantenknipsels en artikelen over het Bos der Onverzettelijken.
Verder bevat het archief van de Commissie Bos der Onverzettelijken: nieuwsbrieven, inrichtingsplannen, ontwerptekeningen van monumenten, kas- en grootboeken, een journaal, facturen, baten- en lastenrekeningen e.d., in eigen beheer uitgegeven documenten (certificaat, poster, brochure, register van certificaathouders) en digitale kopieën van beschikbaar gestelde foto's.
Bewertung und Kassation:Tijdens het beheer van de archieven door de Commissie en de Begeleidingscommissie Bos der Onverzettelijken waren er geen formele procedures voor selectie en/of vernietiging. Het is niet bekend of er selectie en/of vernietiging heeft plaatsgevonden.
Bij de bewerking van het archief zijn de volgende documenten verwijderd:
- offertes, facturen, vervoersbewijzen e.a. stukken t.b.v. declaraties
- bankstukken (waaronder afschriften en overschrijvingskaarten)
- handgeschreven notities en lijsten m.b.t. certificaten en certificaathouders
- concepten die niet afwijken van de netten
- dubbelen (waaronder duplicaat-bankafschriften, certificaten, brochures, nieuwsbrieven, inrichtingstekeningen en kopieën)
Neuzugänge:De heer Verheij heeft aangegeven nog foto's in zijn bezit te hebben. Zodra hij ze gevonden heeft zullen ze aan het Stadsarchief Almere worden aangeboden, opdat ze kunnen worden ingescand, waarna ze weer zullen worden geretourneerd aan de heer Verheij.
Hiernaast worden er door leden van de voormalige Commissie BdO pogingen ondernomen om de ontbrekende stukken van de Begeleidingscommissie Bos der Onverzettelijken te achterhalen en naar het Stadsarchief Almere over te brengen.
Ordnung und Klassifikation:Tijdens het beheer van de archieven door de Commissie en de Begeleidingscommissie Bos der Onverzettelijken was er geen formele ordening. Iedere functionaris had een eigen archief. Daarbinnen werd nu eens naar onderwerp en vervolgens chronologisch geordend en dan weer alleen chronologisch geordend.
De stukken zijn verdeeld over 3 rubrieken: A voor de Commissie, B voor de Begeleidingscommissie en C voor de stukken die niet onder de 2 voorgaande rubrieken te plaatsen zijn.
De stukken van de Commissie (rubriek A) zijn ondergebracht in reeksen die samenhangen met haar taken, oftewel: realisering van het Bos der Onverzettelijken, verkrijging van inkomsten voor aanleg van het Bos der Onverzettelijken en financiële administratie. Daar zijn de reeksen algemeen, overige en documentatie aan toegevoegd om stukken met respectievelijk overkoepelende stukken, stukken met losse onderwerpen en stukken die eigenlijk geen archiefstukken zijn te kunnen plaatsen.
Voor de plaatsing van stukken in rubriek A werd in eerste instantie gekeken naar de formele einddatum waarop de Commissie functioneerde (14 december 1994). Stukken die daarbuiten vielen werden in rubriek C geplaatst. Voor de Commissie liepen echter een aantal taken door tot in 1996, waaronder de financiële afwikkeling en de activiteiten m.b.t. Jeugdland. De stukken die op deze taken betrekking hebben zijn derhalve alsnog in rubriek A geplaatst.
Besloten is, om de indeling van de stukken van de secretaris/penningmeester van de Begeleidingscommissie (rubriek B) zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij die van het archief van de Commissie.
De meeste van de overgebleven stukken konden aan de hand van merktekens op of de inhoud ervan worden toegewezen aan een voormalige eigenaar. Rubriek C is daarom naar voormalige eigenaar onderverdeeld.
Binnen het laagste niveau en binnen de inventarisnummers is chronologisch geordend.

Angaben zur Benutzung

Zugangsbestimmungen:Alle stukken zijn openbaar, met inachtneming van de beperkingen die door de wet worden gesteld. Deze beperkingen betreffen onder meer de documenten waarin herleidbare persoonsgegevens zijn opgenomen. In de inventaris zijn dergelijke stukken aangemerkt met een asterisk (*) na de letters CPA.
Reproduktionsbestimmungen:Het Stadsarchief Almere kan op aanvraag zorgdragen voor fotokopieën en/of computerprints.
Voor de afhandeling van beeld- en auteursrechtelijke kwesties dient de aanvrager zelf contact op te nemen met de auteur van de te reproduceren documenten.
Sprache:Nederlands
Physische Beschaffenheit:De documenten zijn vrijwel alle vastgelegd op papier. Dit papier is in enkele gevallen niet zuurvrij (bijvoorbeeld krantenknipsels). Ook is er een aantal keren gebruik gemaakt van cellotape (o.a. inventarisnummer 13).
De foto's zijn vastgelegd op CD-ROM in JPEG- en TIFF-formaat.

Toegangen

Findhilfsmittel:inventaris

Angaben zu verwandtem Material

Orginale (Existenz, Aufbewahrungsort):Onder inventarisnummer 47 zijn digitale kopieën van foto’s ondergebracht. De originele afdrukken zijn in bezit van de heer Batenburg.
Kopien (Existenz, Aufbewahrungsort):nvt
Verwandtes Material:De Gemeente Almere is betrokken geweest bij de realisering van het Bos der Onverzettelijken en is nu eigenaar. Zij heeft daarvan haar eigen dossier bijgehouden. Dit dossier wordt decentraal bewaard onder de titel: Parken en plantsoenen. Aanleg Bos der Onverzettelijken, rubriek: -1.854.2 nr. 2954, datum: 01/01/1991-31/12/1997.
De commissies werden ingesteld door de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. De Stichting heeft een eigen dossier bijgehouden. Op dit moment wordt het gehele archief van de Stichting bewaard bij het BNMO in Doorn en is het in bewerking. Het is onbekend onder welke rubriek of nummering het dossier over het Bos der Onverzettelijken wordt bewaard.
De Stichting overweegt het archief over te dragen aan het NIOD, maar het formele besluit hiertoe is nog niet genomen.
Veröffentlichungen:Loek Caspers. De geschiedenis van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. 2005

Weitere Bemerkungen

Bemerkungen:Voor de interne documenten is vaak gebruik gemaakt van papier waarop al andere informatie stond. Dit komt met name voor in inventarisnummers 6, 7 en 12.
Bij het gebruik van bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
- VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, Archief van de (Initiatief)commissie Bos der Onverzettelijken en stukken van de secretaris/penningmeester van de Begeleidingscommissie Bos der Onverzettelijken(NL-AlrSA-CPA-6), inv. nr. …
- VERKORT: SA Almere, Archief (Initiatief)commissie Bos der Onverzettelijken (CPA-6), inv. nr. …

Archiv-interne Angaben

Verantwoording:De bewerking werd op 4 februari 2005 gestart en verliep in de volgende fasen:
- onderzoek naar de inhoud en geschiedenis van het archief (aan de hand van stukken in het archief en gesprekken met de heren Verheij en Coumou)
- ordening en beschrijving van de archiefstukken
- verwijdering van duplicaten en bepaalde stukken
- digitalisering van foto’s
- materiële verzorging.
De beschrijvingen zijn opgesteld door Marleene van Iperen, student aan de Archiefschool (Hogeschool van Amsterdam).
Bearbeitungsperiode:2005
 

Dateien

Dateien:
 

Benutzung

Erforderliche Bewilligung:None
Physische Benützbarkeit:Without limits
Zugänglichkeit:Public
 

URL für diese Verz.-Einheit

URL: http://digitaalerfgoed.almere.nl/Detail.aspx?ID=1477716
 
 

Startseite|Anmelden|nl en
Online Recherchen in den Archivbeständen