NL-AlrSA-CGA-5 Bouwvergunningenarchief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (OL ZIJP), 1963-1983 (archiefvormer)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:NL-AlrSA-CGA-5
Title:Bouwvergunningenarchief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (OL ZIJP)
Creation date(s):1963 - 1983
Creation date(s), remarks.:1963-1983 (1989)
Level:archiefvormer

Information on extent

Extent:Het archief heeft een omvang van ca. 78 strekkende meter bestaande uit 625 archiefdozen die in totaal 4183 omslagen bevatten. Het betreft 2155 unieke bouwvergunningsdossiers.
De oorspronkelijke omvang betrof ca. 105 strekkende meter met bouwvergunningsdossiers in ca. 840 archiefdozen.
Running meters:78.00

Information on context

Name of the creator / provenance:Afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van de dienst Publieke Werken van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (OL ZIJP)
UD - Creator (Link): Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (NL--)
Collection period:1963 - 1983
Administration history:In verband met de drooglegging van Oostelijk Flevoland (in 1957) en later die van Zuidelijk Flevoland (in 1968) was het noodzakelijk de gemeentelijke bevoegdheden voor dit nieuwe gebied te regelen. Dit gebeurde door inwerkingtreding van de wet van 10 november 1955 tot instelling van een openbaar lichaam voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders – OL ZIJP (Staatsblad 1955, nr. 521).

De taken en bevoegdheden die in een gemeente toekomen aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en aan de burgemeester werden bij het OL ZIJP uitgeoefend door één persoon, de Landdrost, die werd benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken.
Over de ontstaansgeschiedenis en de bijzondere bestuurslagen heeft het Flevolands Archief in Lelystad meer informatie (0739 Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders - https://hetflevolandsarchief.nl/collectie?mivast=35&mizig=210&miadt=35&micode=0739&miview=inv2).

Het OL ZIJP was de rechtsvoorganger van de op 1 januari 1984 nieuw ingestelde gemeente Almere. In dat jaar gingen de gebieden die onder het Openbaar Lichaam Zuidelijk IJsselmeerpolders (OL ZIJP) vielen over naar de nieuw opgerichte gemeenten Almere en Zeewolde. Het nog niet gemeentelijk ingedeelde gebied (hoofdzakelijk buitendijks, het Markermeer) kwam tijdelijk onder gezag van een waarnemend Landdrost tot aan de opheffing van het OL ZIJP per 1 januari 1996.

Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw was Almere vooral bedoeld om de overbevolking in de Randstad te ontlasten en als stad te groeien naar ca 125.000 tot 250.000 inwoners. In het begin van de 21ste eeuw werden plannen gevormd om Almere te kunnen laten groeien tot een stad van ca. 350.000 tot 400.00 inwoners.

Van 1963 tot 1975 is hoofdzakelijk sprake van aanvragen van vergunningen voor de bouw van infrastructurele voorzieningen en gebouwen noodzakelijk voor de droogmaking, ontginning en het in cultuur brengen van de poldergronden en tijdelijke bouwwerken voor bedrijfsopslag en bewoning.
In 1975 wordt een begin gemaakt met de bouw en inrichting van het eerste stadsdeel, Almere Haven. De eerste bouwwerkzaamheden betroffen het eerste café-restaurant “De Roef” en de eerste woningen in grote projecten van 125 tot ruim 400 woningen, een basisschool, supermarkt, sporthal en zwembad, enkele kantoren waaronder een bank, enkele bedrijfsgebouwen en noodzakelijke infrastructurele voorzieningen voor rioolwaterzuivering en energie- en communicatievoorziening. In het najaar van 1976 krijgt Almere haar eerste officiële inwoners en groeit het uit tot aan de gemeentewording van Almere tot ruim 33.000 inwoners. Op 1 januari 2021 is dit inwonertal gegroeid tot 214.561.

Dit archiefblok staat aan het begin van de indrukwekkende groei van Almere die terug is te zien in de omvang van dit en de latere archiefblokken met bouwvergunningen over 1984-1993 en 1994-1998 en de hoeveelheid bouwvergunningen die tot en met 1998 zijn verleend.
In de periode na de opheffing van het OL ZIJP heeft de afdeling BWT in de gemeente Almere de volgende organisatorische en naamswijzigingen gehad tot aan de overbrenging van het archiefblok naar het Stadsarchief Almere in 2021:
- 1984-2006: Afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van respectievelijk de Directie Stadsontwikkeling Volkshuisvesting en Gemeentewerken (SVG), Directie Stadsontwikkeling (SO), Directie Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (SV), Directie Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting en Milieu (RVM), Dienst Stadswerk Almere (DSA);
- 2006-2018: Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) van de Dienst Stadsbeheer;
- 2018-heden: zelfstandige afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH).
Archival history:De bouwvergunningen zijn gevormd door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.
Het blok start in 1963, als de eerste vergunningen worden aangevraagd voor bouwwerken op het grondgebied van de in 1984 ingestelde gemeente Almere, en eindigt als op 1 januari 1984 de gemeente Almere wordt ingesteld. Bij de instelling van de gemeente Almere is het bouwarchief van het OL ZIJP overgedragen aan de gemeente Almere en vanaf die datum beheerd door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en later de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van de gemeente Almere. Vanaf 1984 was de gemeente Almere bevoegd om vergunningen te verlenen.
Enkele bouwvergunningen die zijn aangevraagd in de periode van het OL ZIJP, maar pas na 1984 gereedkwamen, zijn afgehandeld door de gemeente Almere en na bewerking opgenomen in het archiefblok 1984-1993.
De dossiers zijn tot ca. 1977 oorspronkelijk gevormd in Lelystad en daarna in Almere.
In Almere stonden ze aanvankelijk in metalen deurkasten op de afdeling en later in paternosterkasten. In 2016 zijn de paternosterkasten ontmanteld en de dossiers ondergebracht in de archiefruimte van het stadhuis. Na afhandeling werden de dossiers toegevoegd aan het semi-statisch archief (in een ander deel van de archiefruimte).

In 2017 heeft de afdeling VTH de opdracht gegeven aan DOCFactory om de 105 meter bouwarchief te bewerken en inventariseren en zodoende gereed te maken voor de overdracht aan het Stadsarchief van Almere. De bouwdossiers zaten per bouwaanvraag in één of meerdere opeenvolgende omslagen, die weer in archiefdozen geplaatst waren. Een groot deel van de dossiers is al eens bewerkt en geschoond op een eerdere datum.
Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van het programma MS Excel. Door het Stadsarchief is de inventaris ingelezen in het archiefbeheerssysteem ScopeArchiv.

Information on content and structure

Content:Het archief bevat uitsluitend bouwdossiers die bestaan uit een vergunning, een aanvraagformulier, gewaarmerkte bouwtekeningen een voltooiingsverklaring en constructieve bescheiden.
Een dossier kan uit één of meerdere omslagen bestaan, maar er zit nooit meer dan één bouwaanvraag/-vergunning in een omslag. Kruisverwijzingen zijn opgenomen als Opmerkingen in de Inventaris.
De bouwdossiers bestaan uit papieren documenten en tekeningen.
Slechts een gering aantal dossiers (ca. 20 omslagen) bevat foto’s van percelen en objecten.
Appraisal and destruction:Op dit blok is de Selectielijst gemeenten 1983 (Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven, Staatscourant nr. 247 d.d. 20 december 1983) van toepassing.
Waar mogelijk zijn dubbele documenten en tekeningen uit de dossiers verwijderd conform categorie 2.18 van de gemeentelijke selectielijst 1983. De te vernietigen stukken zijn opgenomen in de staat van vernietiging. Feitelijke vernietiging van deze stukken heeft al plaatsgevonden tijdens de eerste bewerking van dit archief in 2017/18.

Eind 2019/begin 2020 heeft Stadsarchief Almere in samenwerking met VTH de verwerking van de constructiebescheiden van het bouwarchief uit de ZIJP-periode opgepakt. Deze waren gescheiden van de bouwvergunningen en apart gezet voor vernietiging op lange termijn V75. Voortschrijdend inzicht bij de bewerking van de twee volgende blokken heeft doen besluiten om de constructiebescheiden alsnog voor blijvende bewaring aan te wijzen. Dit werd onder andere ingegeven doordat voor de latere blokken nieuwere selectielijsten van toepassing zijn die bouwdossiers als geheel aanmerken als blijvend bewaren en geen onderscheid maken in afzonderlijke documentgroepen. Hierbij is wel besloten om de constructiebescheiden niet in te voegen in de vergunningsdossiers waar ze bij horen, maar om ze in afzonderlijke omslagen en inventarisnummers op te nemen in het archiefblok en aan elkaar te relateren door middel van kruisverwijzingen.
New accruals:Het volgende archiefblok met bouwvergunningen is het blok 1984-1993 van de gemeente Almere.
System of arrangement:De oorspronkelijke ordening van het archief was onbekend voor het projectteam dat de selectie voor zijn rekening heeft genomen. De dossiers zijn aangeleverd door het team DIV (Digitale Informatie Voorziening), vervolgens bewerkt en geïnventariseerd.

De ordening van de bewerkte dossiers is als volgt opgebouwd: documenten, berekeningen, tekeningen. Dit houdt in dat ieder dossier begint met de vergunningsdocumenten, daarna komen de overige documenten, berekeningen (sonderingen, heistaten, enzovoort) en de bouwtekeningen. De vergunningsdocumenten bestaan in de regel uit een verleende vergunning, een vergunningsaanvraag en een voltooiingsverklaring. In de inventaris is de begindatum van het dossier gekozen op basis van de stempeldatum op de vergunningsaanvraag. De einddatum is in de regel gelijk aan de stempeldatum van de voltooiingsverklaring. Omdat dit laatste document echter vaak niet in het dossier zit, is in dit soort gevallen gekozen voor de laatst vermelde datum op een andersoortig document.

Conditions of access and use

Access regulations:Het overgrote deel van het archief is openbaar, met uitzondering van persoonsgegevens. De namen van particuliere vergunningsaanvragers zijn in de inventaris geanonimiseerd door middel van de aanduiding 'particulier'.
Een aantal dossiers is niet of beperkt openbaar vanwege de aard en functie van het bouwwerk.
Inzage in niet-openbare dossiers kan altijd aangevraagd worden via stadsarchief@almere.nl, op basis van motivatie en beoogd gebruik wordt dan door de stadsarchivaris beoordeeld of inzage wordt toegestaan.
Reproduction conditions:Reproductie mag alleen geschieden van de openbare stukken en na anonimiseren van alle persoonsgegevens. Voor stukken die beperkt zijn van openbaarheid alleen na anonimiseren van alle persoonsgegevens en met toestemming van de Stadsarchivaris eventueel in overleg en afstemming met de gebouweigenaar als dit relevant is gelet op de aard en functie van het gebouw of bouwwerk.

Additional comments

Comments:Bij het gebruik van bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
- VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, Bouwvergunningenarchief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (OL ZIJP) 1963-1983 (NL-AlrSA-CGA-5), inv. nr. …
- VERKORT: SA Almere, Bouwarchief Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (CGA-5), inv. nr. …
 

Files

Files:none
 

Usage

Permission required:None
Physical Usability:Without limits
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL: https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1819825
 

Social Media

Share
 
Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™