NL-AlrSA-FO-91.04 Collectie Jos Jongerius, 1980-2001 (archief/collectie)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:NL-AlrSA-FO-91.04
Title:Collectie Jos Jongerius
Creation date(s):between 1980 and 2001
Creation date(s), remarks.:1980 tot 2001
Level:archief/collectie

Information on extent

Extent:2,92 meter, 75 prentendozen met daarin 6530 negatiefbladen, gestapeld opgeslagen
Number:75
Running meters:2.92

Information on context

Name of the creator / provenance:Jos Jongerius
Administration history:Vanaf 1980 maakt Jos Jongerius foto’s voor de voorloper van de gemeente Almere de Rijksdienst voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Hij fotografeert voor het Zijpbulletin en voor de diverse nationale kranten die een Almeers kopblad hebben.

Met de groei van Almere groeien ook de werkzaamheden van Jos Jongerius. Hij treedt op als de politiefotograaf, blijft opdrachten doen voor de gemeente Almere en werkt voor de diverse dagbladen die in Almere worden gemaakt. Dit werk wordt gedaan vanuit huis waarbij hij wordt geholpen door zijn vrouw Bianca Tat. Midden jaren tachtig worden ze soms terzijde gestaan door enkele hulpkrachten maar verder is het een eenmanszaak.

De manier van werken is typerend voor persfotografen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Naast het fotograferen in opdracht worden ook de politiezenders afgeluisterd om zo snel mogelijk van een gebeurtenis op de hoogte te zijn. De scanner staat dag en nacht aan en bij belangrijke gebeurtenissen gaan ze er direct op uit. Waren de foto’s geschoten dan haastte iedereen zich weer terug naar huis om zo snel mogelijk de foto’s te ontwikkelen in de doka. Na het drogen van de foto’s werden ze dan via een fotozender naar de kranten gestuurd om nog de volgende editie mee te kunnen pakken.

Aan het begin van de jaren negentig beseft Jos Jongerius dat het beroep van persfotograaf een uitstervend beroep is. Hij begint taken over te dragen aan zijn vrouw en richt zich zelf meer op film. Vanaf 1991 zet zijn vrouw het werk voort en gaat Jos Jongerius aan de slag bij de NOS. Wel werkt Jos Jongerius nog mee aan het ontwikkelen en de verdere bewerking zoals het drogen, en snijden van de foto’s.

In 2000 vertrekt Jos Jongerius naar Duitsland. Bianca Tat houdt de Fotostudio Jos Jongerius nog een jaar draaiend maar ook voor haar verliest het werk zijn charme. Ze doekt de zaak op en het negatievenarchief verdwijnt in een schuur in de tuin tot het in 2009 wordt overgebracht naar het Stadsarchief Almere.
Archival history:Na bedrijfsbeëindiging heeft het archief enige tijd in een schuur van de fotograaf gelegen. Een gedeelte van de collectie zat in negatiefbladen die in ordners was gestopt.

Daarnaast waren er negatiefstroken die los in een doos zaten of in filmblikken. Na het sluiten van een contract tot in bewaring geven op 29 april 2009, heeft het archief is het archief in de originele staat in verhuisdozen overgebracht. Bewerking van het archief vond plaats in het kantoor van het Stadsarchief, gelegen in de Nieuwe bibliotheek van Almere, aan het Stadhuisplein. Met de eerste bewerking is Elly Blankert in de zomer van 2009 begonnen. Het ging daarbij om het veilig verpakken van het materiaal zodat het opgeslagen kon worden.

Het archief is definitief overgedragen op 30 december 2010, door middel van een koopovereenkomst. Hiermee is het Stadsarchief de eigenaar geworden van de gehele collectie Jos Jongerius.
Source of transfer:Het archief is definitief overgedragen op 30 december 2010, door middel van een koopovereenkomst. Hiermee is het Stadsarchief de eigenaar geworden van de gehele collectie Jos Jongerius.

Information on content and structure

Content:Het archief bestaat uit negatiefstroken van verschillende afmetingen. Het merendeel van de negatiefstroken is kleinbeeld, er zijn echter ook een aantal 6x6 negatieven. Daarnaast zijn er enkele stukken die als bedrijfsarchief worden beschouwd. Het gaat daarbij om opdrachten, brieven en facturen. Daarnaast zijn er enkele contactafdrukken bewaard gebleven
Appraisal and destruction:Het archief is integraal overgenomen. Besloten is om geen selectie toe te passen en de gehele collectie op te nemen. Het betreft hier een bedrijfsarchief waarvan alleen de uitvoering bewaard is gebleven. Daarom is er geen administratie aanwezig van de voormalige fotostudio van Jos Jongerius. De collectie was gedeeltelijk genummerd, uit die nummering ontbreken nu stukken, het is waarschijnlijk dat deze zijn zoekgeraakt of vernietigd tijden de dynamische of semistatische fase van het archief. Tevens bevatte het archief nog tiental privénegatieven. Deze zijn op verzoek van de overdragende partij verzameld en geretourneerd
New accruals:Hoewel het aannemelijk is dat er stukken ontbreken, is het onwaarschijnlijk dat deze in een later stadium zullen worden toegevoegd
System of arrangement:Het archief is geordend op basis van de al bestaande structuur. De negatiefbladen die samen in een ordner zaten, zijn bij elkaar gelaten. Wel is er een chronologische ordening aangebracht die loopt van de eerst genoemde datum in januari tot de laatst genoemde datum in december. In enkele gevallen was er ook al een chronologische ordening aanwezig, die liep van december terug naar januari. Bij het aantreffen van die ordening is die aangehouden. Daarnaast waren er enkele thema’s aangehouden door de archiefvormer die buiten deze chronologische ordening vielen.

Die thema’s zijn dan ook aangehouden en apart benoemd. Bij latere stukken binnen het archief ontbrak elke datering. Het was niet mogelijk om daar zelf een datering aan toe te kennen. In dat geval is er zelf een thematische ordening toegebracht, waarbij de toekenning van de thema’s is gebeurd op basis van al eerder gebruikte thema’s.

Conditions of access and use

Access regulations:Er zijn geen beperkende voorwaarden met betrekking tot raadpleging. Het archief verkeert in goede staat en is geheel openbaar
Reproduction conditions:De auteursrechten zijn in zijn geheel en zonder voorbehoud overgedragen aan het Stadsarchief Almere. Gebruik van het beeld materiaal dient dan ook te geschieden na overleg met het Stadsarchief. Tevens moet de gebruiker zich er van bewust zijn dat er portretrecht kan rusten op de afbeelding. Aangezien de foto’s en dus de negatieven in de meeste gevallen niet in opdracht van de geportretteerde zijn gemaakt, is vooral artikel 21 van de auteurswet van toepassing. Er zijn echter uitzondering daar waar het de portretten betreft van het college van B&W en raadsleden van de gemeente Almere. In dat geval gelden de artikelen 19 en 20 van de auteurswet .

Het Stadsarchief maar ook de gebruiker dient rekening te houden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Informatie die men kan opmaken uit de fotonegatieven en uit de metadata dienen niet zo samengebracht te worden dat de identiteit van de persoon of personen openbaar wordt gemaakt, of gemakkelijk te herleiden wordt. Speciale voorzichtigheid is geboden bij fotonegatieven die persoonlijk leed verbeelden.

Bij het gebruik van afbeelding en andere bronnen uit dit archief dient het archief tenminste eenmaal volledige en zonder afkortingen te worden vermeld. Tevens moet de naam van de fotograaf volledige worden genoemd. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG: Stadsarchief Almere, archief van de Almeerse fotograaf Jos Jongerius 1980 - 1996 (NL-AlrSA-FO-91.04), inv. nr. …
VERKORT: SA Almere, archief JJ, inv. nr. …
Language:Nederlands
Physical properties:De materiële toestand is goed. Alle plakbandresten en eventuele nietjes en paperclips zijn verwijderd. De negatieven mogen niet uit de bladen worden geschoven maar kunnen met behulp van een lichtbak en loep bekeken worden.

Toegangen

Finding aids:Inventaris (vervaardigd door Evelien de Jonge, 2011)

Information on related materials

Originals (existence, storage location):Niet van toepassing.
Copies (existence, storage location):Niet van toepassing.
Related material:Jos Jongerius heeft voor verschillende kranten gewerkt, zowel binnen Almere als daarbuiten. Het is goed mogelijk dat deze kranten nog fotoafdrukken bezitten. Daarnaast bezit het Stadsarchief Almere een uitgebreide beeldbank waarin ook foto’s van Jos Jongerius zijn opgenomen. Aanvullend heeft het stadsarchief nog twee collecties van Almeerse fotografen, te weten de collectie Gert Schutte en de collectie Bob Friedländer. Deze twee collecties bevatten zowel fotonegatieven als fotopositieven en digitale foto’s
Publications:Foto’s gemaakt door Jos Jongerius zijn gebruikt door verschillende kranten en de gemeente Almere

Additional comments

Comments:In de beschrijving wordt gesproken over stukken. Het is echter belangrijk om te weten dat wanneer er over een stuk of stukken wordt gesproken, er respectievelijk een negatiefvel of negatiefvellen wordt bedoeld.
In de inventaris komen stukken voor die betrekking hebben op de Holland Triathlon. Hoewel de sportactiviteit zonder h (triatlon) wordt gespeld is de naam van het evenement wel degelijk met een h gespeld.
Bij het bekijken van de negatiefstroken kan men een klein knipje in het beeld zien. Dit betekend dat dit negatief is afgedrukt.
In deze beschrijving hebbe de termen ‘diverse stukken’ en ‘algemene stukken’ een andere betekenis dan doorgaans. De termen ‘divers’ en ‘algemeen’ verwijzen in dit geval naar de ordner naam waaruit de stukken komen. Als een ordner ‘Algemeen 1984’ als titel had, heten de stukken uit die map ‘algemene stukken van…’. Het zelfde geldt voor een ordner die ‘diverse 1982’ als titel had

Internal statements

Verantwoording:Met de archiefbewerking is begonnen in het voorjaar van 2009. Hierbij is gekeken naar de staat van het archief en zijn de bladen voor de eerste keer omgepakt. Negatieven die los in dozen lagen zijn in nieuwe negatiefbladen gestopt en de negatiefbladen zijn deels in nieuwe ordners gestopt. Daarnaast zijn de ordners vervangen en zijn de negatieven die in filmblikken zaten daaruit gehaald en op negatiefbladen gezet. Deze bewerking is gedaan door Elly Blankert (vrijwilliger). De bewerking is daarna hervat in februari 2011 door Evelien de Jonge (stagiaire ). Alle negatiefbladen zijn gecontroleerd op plakband, nietjes en paperclips. Wanneer dit mogelijk was zijn er kleine reparaties uitgevoerd met Japans papier. Wanneer schade aan de bladen te groot was dan zijn deze vervangen door een nieuw blad met overname van de titels en andere tekst. Daarnaast kwam het voor dat negatiefbladen te vol zaten. De overtollige negatiefstroken zijn dan verwijderd van dat blad en op een nieuw negatiefblad gezet met overname van de titels en datering

Na deze werkzaamheden is er een ordening aangebracht die voor het overgrote deel chronologisch is. Daar waar dit niet mogelijk was, is een ordening op thema aangehouden. De toekenning van themanamen is gebaseerd op basis van de al eerder gebruikte thema’s door Jos Jongerius.

Hierna zijn de archiefbladen uit de ordners en in archiefdozen gestopt. Er is daarna een nummering gemaakt met een unieke code die aan de bladen is toegekend. Tijdens al deze werkzaamheden is gewerkt aan het bewaren van informatie op een geordende manier. Al deze informatie is terecht gekomen in de inventaris op dit archief.
Processing period:8 juni 2011
 

Related units of description

Related units of description:zie ook:
NL-AlrSA-FO-91.03 Fotoarchief van de Gooi en Eemlander betreffende Almere en Lelystad, 1958-2001 (archief/collectie)
 

Usage

Permission required:Mogelijke copyright-beperkingen
Physical Usability:Vrij raadpleegbaar (toestand goed)
Accessibility:Geen beperkingen
 

URL for this unit of description

URL: https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1528121
 

Social Media

Share
 
Home|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™